ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ผลงานวิชัยชุมชนฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: KPI การเมืองภาคพลเมือง

ขนาดไฟล์: 30 314 800.00

เนื้อหา