ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 เล่ม 2

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

ขนาดไฟล์: 7 049 500.00

เนื้อหา