ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

หมวดหลัก: KPI นโยบายสาธารณะ

ขนาดไฟล์: 67 309 800.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-04-08 06:14