ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

ขนาดไฟล์: 95 195 400.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-06-05 06:07
2020-05-07 01:09
2020-03-26 06:07
2020-03-16 06:11