ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด: บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนและชุมชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: KPI กฎหมาย

ขนาดไฟล์: 60 821 800.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-02-12 06:05
2020-02-02 06:08
2020-01-20 00:09
2019-12-31 01:28