ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

หมวดหลัก: KPI กฎหมาย

ขนาดไฟล์: 70 193 400.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-10-04 01:41