ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

หมวดหลัก: KPI กฎหมาย

ขนาดไฟล์: 70 193 400.00

เนื้อหา