ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: PFI : การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น

หมวดหลัก: KPI นโยบายสาธารณะ

ขนาดไฟล์: 46 371 100.00

เนื้อหา