ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ ..

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

ขนาดไฟล์: 49 254 700.00

เนื้อหา