ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ผลการประเมินหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 : รายงานฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: KPI การเมืองการปกครอง

ขนาดไฟล์: 45 584 700.00

เนื้อหา