ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ธรรมาภิบาลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย : ตัวชี้วัดเพื่อรังสรรค์การปฏิบัติที่เป็นเลิศและส่งเสริมระบบการรับผิดต่อสาธารณะ

หมวดหลัก: KPI ธรรมาภิบาล

ขนาดไฟล์: 18 747 700.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-11-17 01:27
2018-08-08 01:17