ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การปลูกฝังคำสอนของศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมสันติสุขและความเข้าใจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในตำบลบาโงยซิแน อำเถอยะหา จังหวัดยะลา

หมวดหลัก: KPI สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง

ขนาดไฟล์: 35 492 100.00

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-12-12 01:28
2019-11-27 01:26