ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: รายงานโครงการวิจัยการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาบทบาทแก่เหมืองฝ่ายในการจัดการความขัดแย้งในลุ่มแม่น้ำวาง ลุ่มแม่น้ำตาช้าง และลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหลัก: KPI สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-07-19 01:40
2019-01-28 01:17