ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ

หมวดหลัก: KPI กฎหมาย

เนื้อหา

หนังสือที่เรียบเรียงจากงานวิจัยสองฉบับ ได้แก่ “การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศ และ “การกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง (Political-motivated act) ที่มุ่งศึกษากรณีศีกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกตัวผู้กระทำความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองออกจากผู้กระทำผิดโดยมีเจตนาที่จะกระทำความผิดนั้นอย่างแท้จริง เพื่อให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการถอดบทเรียนการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดองในต่างประเทศว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองในต่างประเทศนั้น สามารถบัญญัติในรูปแบบใดได้บ้าง ควรมีการบัญญัติกลไกเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองใดได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นกลไกเกี่ยวกับการจัดตั้งอองค์กรเพื่อค้นหาความจริง การเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง และการคัดกรองผู้กระทำความผิดที่มูลเหตุจูงใจทางการเมือง ออกจากผู้กระทำความผิด เพราะมีเจตนาต้องการกระทำความผิดแต่เพียงอย่างเดียว ตลอดจนกล่าวถึงกลไกเกี่ยวกับการจัดการความทรงจำ ทั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นบทเรียนในการจัดทำบทบัญญัติว่าด้วยการสร้างความปรองดองที่เหมาะสมในประเทศไทย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-29 01:12