ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: รู้อย่างนี้ประสบความสำเร็จไปตั้งนานแล้ว

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

"ผู้คนจำนวนมาก ล้วนคิดกันไปเองว่า
“โอกาส” เป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้ ทั้งที่ในความ
เป็นจริง คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่
เขาสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง
และนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนธรรมดา
และคนที่ประสบความสำเร็จ
"